English version
slide show
www.OTPADACI.com

ЗА НАС


Сириус Стар БГ ЕООД е Българска компания, работеща в областта на управлението на опасни и неопасни отпадъци и екологични услуги. Фирмата е лидер в приемането и управлението на:
- опасни отпадъци като пестициди, агрохимични вещества, цианиди, химикали и органични пероксиди с изтекъл срок на годност;
- утайки, съдържащи опасни вещества, петролни отпадъци др.
Имаме сключени споразумения с български и чужди компании за рециклиране, оползотворяване или унищожаване на отпадъците в специални инсталации.

Компанията работи и в други направления като услуги в тежката индустрия,корабостроенето и кораборемонта, строително-ремонтните работи и управление на опасни отпадъци.


Трудът ни и екологичната ни ангажираност бяха наградени с приз за зелена компания:

 Над 18 години извършваме услуги в петролната, химическата, корабостроителната и кораборемонтна индустрия - почистване и пясъкоструене на резервоари, кораби, танкери, тръбопроводи, товаро-разтоварни терминали, рафинерии, замърсени помещения и складове. Фирмата има издадени всички необходими разрешителни за дейности с опасни и неопасни отпадъци, валидни за територията на България.
Разполагаме със складове, транспортни средства и екип от мениджъри, специалисти, включително ADR/RID/IMDG Code/IATA DGR, търговци и брокери на опасни отпадъци, агрохимикали и пестициди, технолог, мобилна лаборатория и всичко необходимо за дейността.фирмата е регистрирана като Търговец и Брокер на отпадъци в Изпълнителна Агенция по околна среда. 

Сириус Стар БГ ЕООД е социалноангажирана компания с различни дейности, спомоществователства, дарения, включително за Уницеф България с ежемесечни вноски, спонсорство и др.
Ние в Сириус Стар БГ ЕООД декларираме, че държим на екологията като цяло и не допускаме замърсяване на околната среда. Ние сме екип от специалисти, които имаме амбицията да въведем нови, прозрачни правила в управлението на опасни отпадъци като осигуряваме тяхното проследяване при приемането и транспортирането им, както и надеждното и безопасно съхранение, преопаковане, разпределение и последващо третиране. Гарантираме с опита и професионализма си, че обезвреждането, рециклирането, оползотворяването или унищожаването на опасните отпадъци е безопасно за хората и природата. С извършването на тази дейност осъзнаваме, че носим голяма отговорност пред обществото.

  

 РАЗРЕШИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ