English version
slide show
www.OTPADACI.com

КЛАСИФИКАТОР ЗА ОТПАДЪЦИ

Отпадъците, които Сириус Стар БГ ЕООД има право да събира, транспортира, съхранява и извършва последващи операции с тях, като оползотворяване, сортиране и опаковане, обезвреждане или рециклиране можете да намерите по долу в каталогa.

В нашите разрешителни са включени всички опасни отпадъци и общо над 830 отпадъка от класификатора на МОСВ и МЗ определени с наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., изм. и доп., бр. 23 от 20.03.2012 г.

Отпадъците в класификатора, обозначени със звезда (*) са опасни отпадъци.

Класификатор на отпадъците в PDF формат ( 407 КВ).


Код Вид на отпадъка
01 01 01 отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми.
01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми
01 03 04 * отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди
01 03 05 * други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества
01 03 06 отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05
01 03 07 * други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми,съдържащи опасни вещества
01 03 08 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07
01 03 09 червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07
01 03 10 * червен шлам от производството на алуминиев оксид, съдържащ съдържащ опасни вещества, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07
01 03 99 отпадъци неупоменати другаде
01 04 07 * отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
01 04 08 отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 09 отпадъчни пясъци и глини
01 04 10 прах и прахообразни отпдъци, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 11 отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 12 отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11
01 04 13 отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 99 отпадъци неупоменати другаде
01 05 04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране
01 05 05 * промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти
01 05 06 * промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества
01 05 07 промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите с 01 05 05 и 01 05 06
01 05 08 промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
01 05 99 отпадъци неупоменати другаде
02 01 01 утайки от измиване и почистване 
02 01 02 отпадъци от животински тъкани
02 01 03 отпадъци от разтителни тъкани
02 01 04 отпадъци от пластмаци (с изкл. на опаковки)
02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (вкл. И използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на обр. Им
02 01 07 отпадъци от горското стопанство
02 01 08 * агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
02 01 09 агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08
02 01 99 отпадъци неупоменати другаде
02 02 01 утайки от измиване и почистване
02 02 02 отпадъци от животински тъкани
02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
02 02 04 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
02 03 02 отпадъци от консерванти
02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители
02 03 04 материали, негони за консумация или преработване
02 03 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 03 99 отпадъци неупоменати другаде
02 04 01 почва от измиване и почистване на захарно цвекло
02 04 02 нестандартен калциеж карбонат (сатурачна кал)
02 04 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 05 02 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 05 99 отпадъци неупоменати другаде
02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 06 02 отпадъци от консерванти
02 06 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
02 07 01 отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
02 07 02 отпадъци от алкохолна дестилация
02 07 03 отпадъци от химично обработване
02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване
02 07 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 07 99 отпадъци неупоменати другаде
03 01 01 отпадъци от корк и държесни кори
03 01 04 * трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества
03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
03 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
03 02 01 * нехалогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 02 * халогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 03 * органометални консерванти за дървесина
03 02 04 * неорганични консерванти за дървесина
03 02 05 * други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества
03 02 99 отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде
03 03 01 отпадъци от кори и дървесина
03 03 02 утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)
03 03 05 утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия
03 03 07 механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон предназначени за рециклиране
03 03 09 отпадъчен шлам, съдържащ вар
03 03 10 отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали
03 03 11 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни упоменатите в 03 03 10
03 03 99 отпадъци , неупоменати другаде
04 01 01 леш и изрезки от варосани кожи
04 01 02 отпадъци от варосване на кожа
04 01 03 * отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза
04 01 04 дъбилни разтвори, съдържаащи хром
04 01 05 дъбилни разтвори, несъдържащи хром
04 01 06 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром
04 01 07 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром
04 01 08 отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах шлайфане на кожа)
04 01 09 отпадъци от апретиране, крайна завършваща бработка на кожи
04 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
04 02 09 отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
04 02 10 органични вешества от природни суровини (напр. мазнини, восъци)
04 02 14 * отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители
04 02 15 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14
04 02 16 * багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества
04 02 17 багрила пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16
04 02 19 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
04 02 20 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни упоменатите в 04 02 19
04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна
04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна
04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
05 01 02 * утайки от обезсоляване
05 01 03 * дънни утайки от резервоари
05 01 04 * кисели утайки от алкилиране
05 01 05 * разливи от нефт и нефтопродукти
05 01 06 * утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
05 01 07 * кисели катрани
05 01 08 * други катрани
05 01 09 * утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
05 01 10 утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09
05 01 11 * отпадъци от пречистване на горива с основи
05 01 12 * нефтопродукти, съдържащи киселини
05 01 13 утайки от пречистване на захранваща вода за котли
05 01 14 отпадъци от охлаждащи колони
05 01 15 * отпадъчни филтруващи глини
05 01 16 отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт
05 01 17 битум
05 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
05 06 01 * кисели катрани
05 06 03 * други катрани
05 06 04 отпадъци от охлаждащи колони
05 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
05 07 01 * отпадъци, съдържащи живак
05 07 02 отпадъци, съдържащи сяра
05 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 01 01 * сярна и серниста киселина
06 01 02 * солна киселина
06 01 03 * флуороводородна киселина
06 01 04 * фосфорна и фосфориста киселина
06 01 05 * азотна и азотиста киселина
06 01 06 * други киселини
06 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 02 01 * калциев хидроксид
06 02 03 * амониев хидроксид
06 02 04 * натриев и калиев хидроксид
06 02 05 * други основи
06 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 03 11 * твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди
06 03 13 * твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали
06 03 14 твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13
06 03 15 * метални оксиди, съдържащи тежки метали
06 03 16 метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15
06 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 04 03 * отпадъци, съдържащи арсен
06 04 04 * отпадъци, съдържащи живак
06 04 05 * отпадъци, съдържащи други тежки метали
06 04 99 отпдъци, неупоменати другаде
06 05 02 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
06 05 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни упоменатите в 06 05 02
06 06 02 * отпадъци, съдържащи опасни сулфиди
06 06 03 отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02
06 06 99 отпадъци, неупоменати дръгаде
06 07 01 * отпадъци от електролиза, съдържащи азбест
06 07 02 * активен въглен от производство на хлор
06 07 03 * утайки от бариев сулфат, съдържащи живак
06 07 04 * разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
06 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 08 02 * отпадъци, съдържащи опасни силикони
06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 09 02 шлака, съдържаща фосфор
06 09 03 * отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества
06 09 04 отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03
06 09 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 10 02 * отпадъци, съдържащи опасни вещества
06 10 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 11 01 отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид
06 11 99 отпадъци, неупоменати другаде
06 13 01 * неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди06 13 02 * отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
06 13 02* Отработен акривен въглен (с изключение на 060702)
06 13 03 индустриални сажди
06 13 04 * отпадъци от производство на азбест
06 13 05 * сажди/нагар
06 13 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 01 01 * промивни води и матерни луги
07 01 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 01 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 01 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 01 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 01 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 01 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 01 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 01 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни упоменатите в 07 01 11
07 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 02 01 * промивни води и матерни луги
07 02 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 02 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 02 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 02 08 * други утайки от дестилация и остатъци от реакции
07 02 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 02 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 02 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 02 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упомвнатите в 07 02 11
07 02 13 отпадъци от пластмаси
07 02 14 * отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества
07 02 15 отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14
07 02 16 * отпадъци, съдържащи опасни силикони
07 02 17 отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16
07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 03 01 * промивни води и матерни луги
07 03 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 03 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 03 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 03 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 03 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 03 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 03 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащиопасни вещества
07 03 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни упоменатите в 07 03 11
07 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 04 01 * промивни води и матерни луги
07 04 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 04 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 04 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 04 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 04 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 04 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 04 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащиопасни вещества
07 04 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни упоменатите в 07 04 11
07 04 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
07 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 05 01 * промивни води и матерни луги
07 05 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 05 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 05 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 05 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 05 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 05 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
07 05 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
07 05 14 твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
07 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 06 01 * промивни води и матерни луги
07 06 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 06 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 06 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 06 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 06 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 06 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 06 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 06 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни упоменатите в 07 05 11
07 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
07 07 01 * промивни води и матерни луги
07 07 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 07 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 07 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 07 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 07 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 07 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 07 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 07 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни упоменатите в 07 07 11
07 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
08 01 11 * отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 12 отпдъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
08 01 13 * утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 14 утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
08 01 15 * утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 16 утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
08 01 17 * отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 18 отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
08 01 19 * водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 20 водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19
08 01 21 * отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове
08 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
08 02 01 отпадъчни покривни прахове
08 02 02 утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали
08 02 03 водни суспензии, съдържащи керамични материали
08 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
08 03 07 утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
08 03 08 отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
08 03 12 * отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 13 отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
08 03 14 * утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 15 утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
08 03 16 * отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
08 03 17 * отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
08 03 18 отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17
08 03 19 * диспергирани масла
08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
08 04 09 * отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 10 отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09
08 04 11 * утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 12 утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11
08 04 13 * утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 14 утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13
08 04 15 * отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 16 отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15
08 04 17 * масло от дървесна смола/колофон
08 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
08 05 01 * отпадъчни изоцианати
09 01 01 * разтвори от проявител и активатор на водна основа
09 01 02 * разтвори от офсетов проявител на водна основа
09 01 03 * разтвори от проявител на основата на разтворители
09 01 04 * фиксиращи разтвори
09 01 05 * избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори
09 01 06 * отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото образуване
09 01 07 фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
09 01 08 фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
09 01 10 фотоапарати за еднократна употреба без батерии
09 01 11 * фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
09 01 12 фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11
09 01 13 * отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на образуване, различни упоменатите в 09 01 06
09 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 01 01 сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)
10 01 02 увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
10 01 03 увлечена/летяща пепел от издаряне на торф и необработена дървесина
10 01 04 * увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво
10 01 05 твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове
10 01 07 отпадъчни утйки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отп. Газове
10 01 09 * сярна киселина
10 01 13 * увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво
10 01 14 * сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества
10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14
10 01 16 * увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества
10 01 17 увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16
10 01 18 * отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
10 01 19 отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18
10 01 20 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
10 01 21 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20
10 01 22 * утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества
10 01 23 утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22
10 01 24 пясъци от горене в кипящ слой
10 01 25 отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища
10 01 26 отпадъци от пречистване на охлаждащи води
10 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 02 01 отпадъци от преработване на шлака
10 02 02 непреработвана шлака
10 02 07 * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 02 08 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07
10 02 10 нагар/окалина
10 02 11 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 02 12 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11
10 02 13 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 02 14 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13
10 02 15 други утайки и филтърен кек
10 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 03 02 аноден скрап
10 03 04 * шлаки от първия етап на производство
10 03 05 отпадъчен алуминиев оксид
10 03 08 * солеви шлаки от втория етап на производство
10 03 09 * черни дроси/шлаки от втория етап на производство
10 03 15 * леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 03 16 леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15
10 03 17 * отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
10 03 18 отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17
10 03 19 * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 03 20 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19
10 03 21 * други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества
10 03 22 други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21
10 03 23 * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 03 24 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23
10 03 25 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 03 26 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25
10 03 27 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 03 28 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27
10 03 29 * отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества
10 03 30 отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29
10 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 04 01 * шлаки от първия и втория етап на производство
10 04 02 * дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
10 04 03 * калциев арсенат
10 04 04 * прах от отпадъчни газове
10 04 05 * други частици и прах
10 04 06 * твърди отпадъци от пречистване на газове
10 04 07 * утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 04 09 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 04 10 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09
10 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 05 01 шлаки от първия и втория етап на производство
10 05 03 * прах от отпадъчни газове
10 05 04 други частици и прах
10 05 05 * твърди отпадъци от пречистване на газове
10 05 06 * утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 05 08 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 05 09 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08
10 05 10 * дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 05 11 дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10
10 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 06 01 шлаки от първия и втория етап на производство
10 06 02 дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство
10 06 03 * прах от отпадъчни газове
10 06 04 други частици и прах
10 06 06 * твърди отпадъци от пречистване на газове
10 06 07 * утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 06 09 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 06 10 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09
10 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 07 01 шлаки от първия и втория етап на производство
10 07 02 дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
10 07 03 твърди отпадъци от пречистване на газове
10 07 04 други частици и прах
10 07 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 07 07 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 07 08 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07
10 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 08 04 частици и прах
10 08 08 * солеви шлаки от първия и втория етап на производство
10 08 09 други шлаки
10 08 10 * дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 08 11 дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10
10 08 12 * отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
10 08 13 отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12
10 08 14 аноден скрап
10 08 15 * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 08 16 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15
10 08 17 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 08 18 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17
10 08 19 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 08 20 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19
10 08 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 09 03 шлака от пещи
10 09 05 * неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 09 06 неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите 10 09 05
10 09 07 * използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 09 08 използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07
10 09 09 * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 09 10 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09
10 09 11 * други частици, съдържащи опасни вещества
10 09 12 други частици, различни от упоменатите в 10 09 11
10 09 13 * отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества
10 09 14 отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13
10 09 15 * отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
10 09 16 отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15
10 09 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 10 03 шлака от пещи
10 10 05 * неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 10 06 неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05
10 10 07 * използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 10 08 използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07
10 10 09 * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 10 10 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09
10 10 11 * други частици, съдържащи опасни вещества
10 10 12 други частици, различни от упоменатите в 10 10 11
10 10 13 * отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества
10 10 14 отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13
10 10 15 * отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
10 10 16 отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15
10 10 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 11 03 отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна
10 11 05 прахови частици и прах
10 11 09 * отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества
10 11 10 отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09
10 11 11 * отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали(например от катодни електроннолъчеви тръби)
10 11 12 отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11
10 11 13 * утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
10 11 14 утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13
10 11 15 * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 11 16 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15
10 11 17 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 11 18 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17
10 11 19 * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
10 11 20 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни упоменатите в 10 11 19
10 11 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 12 01 отпадъчна смес преди термично обработване
10 12 03 прахови частици и прах
10 12 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 12 06 отпадъчни леярски форми
10 12 08 отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване )
10 12 09 * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 12 10 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09
10 12 11 * отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали
10 12 12 отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11
10 12 13 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
10 12 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 13 09 * отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест
10 13 01 отпадъчна смес преди термично обработване
10 13 04 отпадъци от калциниране и хидратиране на вар
10 13 06 прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)
10 13 07 утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 13 10 отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09
10 13 11 отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10
10 13 12 * твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
10 13 13 твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12
10 13 14 отпадъчен бетон и утайки от бетон
10 13 99 отпадъци, неупоменати другаде
10 14 01* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак
11 01 05 * киселини от химично почистване на повърхности
11 01 06 * киселини, неупоменати другаде
11 01 07 * основи от химично почистване на повърхности
11 01 08 * утайки от фосфатиране
11 01 09 * утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
11 01 10 утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09
11 01 11 * отпадъчни води, съдържащи опасни вещества
11 01 12 отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11
11 01 13 * отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
11 01 14 отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13
11 01 15 * елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества
11 01 16 * наситени или отработени йонообменни смоли
11 01 98 * други отпадъци, съдържащи опасни вещества
11 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
11 02 02 * утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)
11 02 03 отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда
11 02 05 * отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества
11 02 06 отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05
11 02 07 * други отпадъци, съдържащи опасни вещества
11 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
11 03 01 * отпадъци, съдържащи цианиди
11 03 02 * други отпадъци
11 05 01 твърд цинк
11 05 02 цинкова пепел
11 05 03 * твърди отпадъци от пречистване на газове
11 05 04 * отработен флюс
11 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
12 01 05 стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
12 01 06 * машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение емулсии и разтвори)
12 01 07 * машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение емулсии и разтвори)
12 01 08 * машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи
12 01 09 * машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
12 01 10 * синтетични машинни масла
12 01 12 * отработени восъци и смазки
12 01 13 отпадъци от заваряване
12 01 14 * утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества
12 01 15 утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14
12 01 16 * отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
12 01 17 отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни упоменатите в 12 01 16
12 01 18 * утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло
12 01 19 * бързо биоразградими масла от машинна обработка
12 01 20 * отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
12 01 21 отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20
12 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
12 03 01 * промивни води
12 03 02 * отпадъци от обезмасляване с пара
13 01 01 * хидравлични масла, съдържащи PCBs (2)
13 01 04 * хлорирани емулсии
13 01 05 * нехлорирани емулсии
13 01 09 * хлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 10 * нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 11 * синтетични хидравлични масла
13 01 12 * бързо биоразградими хидравлични масла
13 01 13 * други хидравлични масла
13 02 04 * хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 05 * нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 06 * синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
13 02 07 * бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 02 08 * други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 03 01 * изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs
13 03 06 * хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни упоменатите в 13 03 01
13 03 07 * нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
13 03 08 * синтетични изолационни и топлопредаващи масла
13 03 09 * бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла
13 03 10 * други изолационни и топлопредаващи масла
13 04 01 * трюмови масла от речнокорабоплаване
13 04 02 * трюмови масла от канализационни системи на кейове
13 04 03 * трюмови масла от други видове корабоплаване
13 05 01 * твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
13 05 02 * утайки от маслено-водни сепаратори
13 05 03 * утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
13 05 06 * масло от маслено-водни сепаратори
13 05 07 * води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла
13 05 08 * смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
13 07 01 * газьол, котелно и дизелово гориво
13 07 02 * бензин
13 07 03 * други горива (включително смеси)
13 08 01 * утайки или емулсии от обезсоляване
13 08 02 * други емулсии
13 08 99 * отпадъци, неупоменати другаде
14 06 01 * хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
14 06 02 * други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
14 06 03 * други разтворители и смеси от разтворители
14 06 04 * утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
14 06 05 * утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
15 01 01 хартиени и картонени опаковки
15 01 02 пластмасови опаковки
15 01 03 опаковки от дървесни материали
15 01 04 метални опаковки
15 01 05  композитни/многослойни опаковки
15 01 06 смесени опаковки
15 01 07 стъклени опаковки
15 01 09 текстилни опаковки
15 01 10 * опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
15 01 11 * метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
15 02 02 * абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
16 01 03 излезли от употреба гуми
16 01 06 излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
16 01 07 * маслени филтри
16 01 08 * компоненти, съдържащи живак
16 01 09 * компоненти, съдържащи PCBs
16 01 10 * експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)
16 01 11 * спирачни накладки, съдържащи азбест
16 01 12 спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
16 01 13 * спирачни течности
16 01 14 * антифризни течности, съдържащи опасни вещества
16 01 15 антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
16 01 16 резервоари за втечнени газове
16 01 19 пластмаси
16 01 20 стъкло
16 01 21 * опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
16 01 22 компоненти, неупоменати другаде
16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
16 02 09 * трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
16 02 10 * излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09
16 02 11 * излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
16 02 12 * излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
16 02 13 * излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
16 02 15 * опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
16 03 03 * неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
16 03 04 неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
16 03 05 * органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
16 03 07 * метален живак
16 04 01* отпадъчни муниции
16 04 02* отпадъци от пиротехника
16 04 03* други отпадъчни взривни материали
16 05 04* газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества
16 05 05 газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04
16 05 06 * лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси висока степен на чистота
16 05 07 * отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи от или съдържащи опасни вещества
16 05 08 * отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се или съдържащи опасни вещества
16 05 09 отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
16 06 01 * оловни акумулаторни батерии
16 06 02 * Ni-Cd батерии
16 06 03 * живак-съдържащи батерии
16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 06 05 други батерии и акумулатори
16 06 06 * разделно събран електролит от батерии и акумулатори
16 07 08 * отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
16 07 09 * отпадъци, съдържащи други опасни вещества
16 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
16 08 01 отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)
16 08 02 * отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения преходните метали
16 08 03 отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде
16 08 04 течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07 )
16 08 05 * отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина
16 08 06 * отработени течности, използвани като катализатори
16 08 07 * отработени катализатори, замърсени с опасни вещества
16 09 01 * перманганати, например калиев перманганат
16 09 02 * хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат
16 09 03 * пероксиди, например водороден пероксид
16 09 04 * оксидиращи вещества, неупоменати другаде
16 10 01 * отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества
16 10 02 отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01
16 10 03 * концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества
16 10 04 концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03
16 11 01 * облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
16 11 02 облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01
16 11 03 * други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
16 11 04 други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03
16 11 05 * облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества
16 11 06 облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05
17 01 01 Бетон
17 01 02 Тухли
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 06 * смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни упоменатите в 17 01 06
17 02 01 дървесен материал
17 02 02 стъкло
17 02 03 пластмаса
17 02 04 * пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01 * асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
17 03 03 * каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09 * метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
17 04 10 * кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
17 05 03 * почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 05 * изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
17 05 07 * баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
17 06 01 * изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03 * други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 04 изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
17 06 05 * строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01 * строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества
17 08 02 строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
17 09 01 * отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02 * други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)
17 09 03 * други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 и 17 09 03
18 01 01 остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
18 01 03 * отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
18 01 04 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло еднократна употреба, памперси)
18 01 06 * химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
18 01 07 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06
18 01 08 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 01 09 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
18 01 10 * амалгамни отпадъци от зъболечението
18 02 01 остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
18 02 02 * отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
18 02 03 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
18 02 05 * химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
18 02 06 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 02 05
18 02 07 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 02 08 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07
19 01 05 * филтърен кек от пречистване на газове
19 01 06 * отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води
19 01 07 * твърди отпадъци от пречистване на газове
19 01 10 * отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове
19 01 11 * дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
19 01 12 дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11
19 01 13 * увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
19 01 14 увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13
19 01 15 * прах от котли, съдържаща опасни вещества
19 01 16 прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15
19 01 17 * отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества
19 01 18 отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17
19 01 19 пясъци от пещи с кипящ слой
19 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 02 03 предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци
19 02 04 * предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък
19 02 05 * утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества
19 02 06 утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05
19 02 07 * масла и концентрати от сепариране/разделяне
19 02 08 * течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 09 * твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 10 запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09
19 02 11 * други отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 03 04 * отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6)
19 03 05 стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04
19 03 06 * втвърдени отпадъци, маркирани като опасни
19 03 07 втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06
19 03 08 * частично стабилизиран живак
19 04 01 встъклени отпадъци
19 04 02 * увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
19 04 03 * невстъклена твърда фаза
19 04 04 отпадъчни води от темпериране на в стъклени отпадъци
19 05 01 некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци
19 05 02 некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци
19 05 03 нестандартен компост
19 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 06 03 течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци
19 06 04 остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци
19 06 05 течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
19 06 06 остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
19 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 07 02 * инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества
19 07 03 инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02
19 08 01 отпадъци от решетки и сита
19 08 02 отпадъци от песъкоуловители
19 08 05 утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
19 08 06 * наситени или отработени йоннообменни смоли
19 08 07 * разтвори и утайки от регенериране на йонообменници
19 08 08 * отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали
19 08 09 смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла мазнини
19 08 10 * смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09
19 08 11 * утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води
19 08 12 утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни упоменатите в 19 08 11
19 08 13 * утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
19 08 14 утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни упоменатия в 19 08 13
19 08 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 09 01 твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки
19 09 02 утайки от избистряне на вода
19 09 03 утайки от декарбонизиране
19 09 04 отработен активен въглен
19 09 05 наситени или отработени йонообменни смоли
19 09 06 разтвори и утайки от регенерация на йонообменници
19 09 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 10 03 * лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества
19 10 04 лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
19 10 05 * други фракции, съдържащи опасни вещества
19 10 06 други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05
19 11 01 * отработени филтруващи глини
19 11 02 * кисели катрани
19 11 03 * отпадъчни води
19 11 04 * отпадъци от пречистване на горива с основи
19 11 05 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
19 11 06 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05
19 11 07 * отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
19 11 99 отпадъци, неупоменати другаде
19 12 01 хартия и картон
19 12 04 пластмаса и каучук
19 12 05 стъкло
19 12 06 * дървесни материали, съдържащи опасни вещества
19 12 07 дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
19 12 08 текстилни материали
19 12 09 минерали (например пясък, камъни)
19 12 10 горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)
19 12 11 * други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 12 12 други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
19 13 01 * твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
19 13 02 твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01
19 13 03 * утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
19 13 04 утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03
19 13 05 * утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
19 13 06 утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05
19 13 07 * отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството подземни води, съдържащи опасни вещества
19 13 08 отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07
20 01 01 хартия и картон
20 01 02 Стъкло
20 01 08 Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
20 01 10 облекла
20 01 11 текстилни материали
20 01 13 * разтворители
20 01 14 * киселини
20 01 15 * основи
20 01 17 * фотографски химични вещества и смеси
20 01 19 * пестициди
20 01 21 * флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
20 01 23 * излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
20 01 25 хранителни масла и мазнини
20 01 26 * масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
20 01 27 * бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
20 01 28 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
20 01 29 * перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества
20 01 30 перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29
20 01 31 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
20 01 32 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
20 01 33 * батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти 
20 01 36 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
20 01 37 * дървесни материали, съдържащи опасни вещества
20 01 38 дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
20 01 39 пластмаси
20 01 41 отпадъци от почистване на комини
20 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
20 02 01 Биоразградими отпадъци
20 02 02 почва и камъни
20 02 03 Други бионеразградими отпадъци
20 03 01 Смесени битови отпадъци
20 03 02 отпадъци от пазари
20 03 03  Отпадъци от почистване на улици
20 03 04 Утайки от септични ями
20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи
20 03 07 Обемни отпадъци
20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде
02 01 10 Метални отпадъци
12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
12 01 04 Прах и частици от цветни метали
12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
12 01 02 Прах и частици от черни метали
16 01 17 Черни метали
16 01 18 Цветни метали
17 04 01 Мед, бронз, месинг
17 04 02 Алуминий
17 04 03 Олово
17 04 04 Цинк
17 04 05 Желязо и стомана
17 04 06 Калай
17 04 07 Смеси от метали
17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
19 01 02  черни метали, отделени от дънна пепел
19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана
19 10 02 Отпадъци от цветни метали
19 12 02 Черни метали
19 12 03 Цветни метали
20 01 40 Метали
Код Вид на отпадъка

 

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ