English version
slide show
www.OTPADACI.com

ПЕТРОЛНИ ОТПАДЪЦИ


Сириус Стар БГ ЕООД  приема  в своите складове и резервоари за съхранение и последващо рециклиране на всички видове твърди и течни петролни опасни отпадъци и отпадъци от преработка на биогорива.
Петролни отпадъци от почистване на резервоари, танкери, съоръжения, ТЕЦ, рафинерии, товаро разтоварни терминали и др.
Остатъци и утайки от тежки горива.
Замърсени  води с нефтени отпадъци и масла.
Ние сключваме годишни договори с нашите клиенти за регулярно и навременно приемане на опасни отпадъци.

- За опасните отпадъци, приети от нас се издават всички  необходими придружителни и счетоводни документи, регламентирани със Закона за Управление на Отпадъците от 13.07.2012г. и наредбите към него, както и по Закона за ДДС като договор, идентификационен документ за опасен отпадък - приложение №8, фактура, товарителницa, складови разписки.
Движението на отпадъка, неговото съхранение и последващите операции като обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване може да се проследи по всяко време в регистрите на Сириус Стар БГ ЕООД или в регистрите на съответното РИОСВ.
- За опасните отпадъци, приети от нас се издават всички  необходими придружителни и счетоводни документи, регламентирани със Закона за Управление на Отпадъците от 13.07.2012г. и наредбите към него, както и по Закона за ДДС като договор, идентификационен документ за опасен отпадък - приложение №8, фактура, товарителницa, складови разписки.
Движението на отпадъка, неговото съхранение и последващите операции като обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване може да се проследи по всяко време в регистрите на Сириус Стар БГ ЕООД или в регистрите на съответното РИОСВ.

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ