English version
slide show
www.OTPADACI.com

ПОЧИСТВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ОПЕРАЦИИ

 

Сириус Стар БГ ЕООД има дългогодишен опит в съпътстващите дейности с опасни отпадъци като почистване, дегазация и обезмасляване за последващи огневи и ремонтни работи в затворени съдове и резервоари.
В съчетание с комплекта разрешителни документи за дейности с опасни отпадъци, както и Регистрационния документ за събиране и транспортиране на опасни отпадъци от територията на цялата страна ние извършваме следните допълнителни услуги и дейности свързани с опасни отпадъци:

s Почистване и приемане на отпадъци от индустриални и обществени пречиствателни съоръжения, утаители, шахти, канализации, включително такива които съдържат опасни отпадъци, утайки и вещества.
 Почистване, измиване и обезмасляване на стационарни резервоари за нефтопродукти, биогорива и суровини, резервоари за химически продукти, зърнени силози.
Почистване, измиване и обезмасляване на речни и морски танкери, превозващи петролни продукти, суровини, почистване на  химикаловози, кораби, крайбрежни и портови съоръжения.
Почистване и поддържане на бензиностанции, авто и жп цистерни.
Почистване на петролни и химически рафинерии, товаро-разтоварни терминали и тръбопроводи.
Почистване на промишлени предприятия, замърсени терени, петролни и химически разливи, обекти замърсени с химически вещества и нефтопродукти.
Сортиране и опаковане на пестициди и химически вещества с изтекъл срок на годност, почистване на складове, съдържащи опасни вещества.
Измиване с гореща вода под високо налягане, изпарване, обезмасляване с препарати в резервоари, танкери, съоръжения, цистерни, включително в затворени съдове за последващо извършване на огневи и ремонтни работи.
Измиване с вода под високо налягане на кораби, товарни трюмове и помещения.
Почистване на бетони и метални повърхности на кораби, резервоари, машини, мостове, тунели и др. чрез пясъкоструене/бластиране и боядисване.
Разполагаме с необходимата техника като транспортни средства, пароструйни машини с високо налягане и температура на водата до 155оС, помпи за различни видове течности и утайки, включително за работа във взривоопасна среда, вентилационна и осветителна система за работа във взривоопасна среда, подготвен персонал.
В съчетание с почистването Сириус Стар БГ ЕООД може да натовари, транспортира и приеме в своите складове добитите при почистването опасни отпадъци.

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ