English version
slide show
www.OTPADACI.com

ADR/RID/IMDG Code/IATA DGR


СИРИУС СТАР  ОПАКОВА, ПРЕОПАКОВА, СЪХРАНЯВА И ТРАНСПОРТИРА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ВЕЩЕСТВА ПО ADR-RID И IMDG Code.
НИЕ ПОЛЗВАМЕ UN ХОМОЛОГИЗИРАНИ КОНТЕЙНЕРИ И ОПАКОВКИ, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ОПАКОВАНЕ И ПРЕВОЗ ПО ADR-RID И IMDG Code.
ФИРМАТА  ИМА ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ И КОНСУЛТАНТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ ПРИ ОПАКОВАНЕТО, ПРЕОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО НЕ САМО  НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НО И НА СУРОВИНИ, ХИМИКАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ПО ADR ИЛИ ДРУГО МЕЖДУНАРОДНО СЪГЛАШЕНИЕ.
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ КОНСУЛТИРАМЕ ОТНОСНО ОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ.
СИРИУС СТАР  ДОСТАВЯ UN ХОМОЛОГИЗИРАНИ СТОМАНЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ КОНТЕЙНЕРИ, IBC КОНТЕЙНЕРИ И РАЗЛИЧНИ ДРУГИ ОПАКОВКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ-ХИМИКАЛИ, СУРОВИНИ, ОТПАДЪЦИ, ВЕЩЕСТВА, ПРОДУКТИ.


*КАКВО ЗНАЧАТ СЪКРАЩЕНИЯТА:
- ADR-ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ:
ADR is short for the French title of the European regulations regarding the international transport for dangerous goods on the road:
Accord européen relative au transport international des marchandises Dangereuses par Route”.

The regulations were signed by the United Nations Economic Commission for Europe in Genève, Switzerland on September 30, 1957. They were enforced on January 29, 1968. 

- RID-МЖДУНАРОДЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

cargo transportation by rail

RIDRegulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

- IMDG Code -ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ: cargo transportation by sea

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

- IATA -REGLAMENT DGR - ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ

 


НАПРАВЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ADR/RID/IMDG Code/IATA-DGR на
e-mail: polina.dimitrova@otpadaci.com  или office@siriusstar.bg 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ